Pola w Marszewie

Zaprezentowane na poletkach demonstracyjnych gatunki i odmiany roślin rolniczych zajmują 1,5 ha i są usytuowane w trzech blokach uprawowych.

Zasobność gleb w składniki pokarmowe kształtuje się na poziomie wysokim i bardzo wysokim. Obrazują to wyniki wykonanych analiz zasobności gleby, zamieszczone w kartach pola dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Dodatkowo na uprawach z roślinami zbożowymi wykonano pomiary N-Testerem w celu określenia drugiej dawki azotu.

Warunki agrometeorologiczne

Odpowiednie warunki pogodowe i wilgotnościowe pozwoliły na właściwe i terminowe przygotowanie gleby do wykonania zasiewów poszczególnych upraw. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był na ogół korzystny dla zimujących roślin. Oceniając stan upraw w końcu zimy, można było stwierdzić, że są one w dobrej kondycji, a uwilgotnienie wierzchniej warstwy gleby na początku okresu wegetacyjnego zabezpieczało potrzeby wodne roślin.

Wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się pod koniec trzeciej dekady marca. Zimna i mokra wiosna nie sprzyjała wykonywaniu wielu prac polowych. Wystąpiły problemy z przygotowaniem gleby oraz wysiewem i sadzeniem roślin. Niskie temperatury (spadki do -3°C, a nawet -6°C) nie sprzyjały prawidłowej wegetacji roślin, które bardzo wolno się krzewiły. Chłodne dni i noce w kwietniu hamowały wschody zbóż jarych oraz spowalniały wegetację zbóż ozimych i rzepaku. Występujące przymrozki obniżały także skuteczność wiosennego zwalczania chwastów na plantacjach ozimin. Poprawa pogody w pierwszej i drugiej dekadzie maja wpłynęła korzystnie na stan wegetacji upraw.

Dane meteorologiczne – odczyt pomiarów stacji meteorologicznej w Marszewie

MiesiącTemperatura minimalna °CTemperatura średnia °CTemperatura maksymalna °CSuma opadów mm
Rok 2020
Wrzesień 4,8 15,7 29,4 48,2
Październik 4,3 11,0 24,3 65,8
Listopad -2,9 6,3 15,3 16,0
Grudzień -4,3 2,3 10,7 19,8
Rok 2021
Styczeń -19,2 -0,6 10,6 21
Luty -13,6 -0,4 18,8 21
Marzec -5,1 4,5 21,7 13
Kwiecień -2,7 6,7 19,3 24
Maj 2,6 12,4 29,6 62

Kolekcja odmian w sezonie 2020/2021

Poletka demonstracyjne obejmują odmiany roślin uprawianych w regionie, które są prezentowane przez firmy:

 • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.,
 • Saaten-Union Polska Sp. z o.o.,
 • Syngenta Polska Sp. z o.o.,
 • Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.,
 • Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o.,
 • KWS Polska Sp. z o.o.,
 • KWS Lochow Polska Sp. z o.o.,
 • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. grupa IHAR,
 • Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. grupa IHAR,
 • Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni,
 • WRONKOWSKI Anna Wronkowska,
 • Gospodarstwo Demonstracyjne Grzegorz Łuczak.

W ramach kolekcji do upowszechnienia wprowadzono uprawę 135 odmian 19 gatunków roślin uprawnych.

Monitoring występowania patogenów

Podstawowym założeniem integrowanej ochrony roślin jest utrzymanie wszystkich organizmów zagrażających uprawom (agrofagów) na poziomie, który nie wpłynie na obniżenie jakości i wielkości plonu. Aplikacja środków ochrony roślin powinna być poprzedzona stwierdzeniem organizmów szkodliwych w uprawie lub na wyraźne zagrożenie w oparciu o sygnalizację czy też systemy wspomagania decyzji (SWD).

Od 2012 roku na poletkach demonstracyjnych w Marszewie prowadzone są prace związane z systemami wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin, a od 2016 roku sygnalizacja agrofagów. Na potrzeby monitoringu agrofagów założono poletka testowe z rożnymi wariantami prowadzenia ochrony roślin.

Powyższe działania znalazły odzwierciedlenie w realizowanym od 1 czerwca 2019 roku ogólnopolskim projekcie „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, w skrócie: eDWIN, który jest realizowany w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty urząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i jest pierwszym programem rolniczym finansowanym z tego programu. Liderem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Obok WODR w projekcie uczestniczy 18 partnerów: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR-PIB), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) oraz 15 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Celem projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, który znacząco wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności.

Ze względu na dużą liczbę gatunków roślin uprawnych oraz możliwość prowadzenia wybranych upraw bez ochrony chemicznej, poletka w Marszewie stanowią bardzo dobrą bazę do testowania systemów wspomagania decyzji realizowanych w projekcie eDWIN. W obecnym sezonie wegetacyjnym testowane modele systemów wspomagania decyzji obejmują takie uprawy jak: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, kukurydza, burak cukrowy, ziemniak i pomidor gruntowy. Prowadzone między innymi na poletkach w Marszewie obserwacje przyczynią się do stworzenia modeli wspomagania decyzji w ochronie roślin, które dzięki projektowi eDWIN zostaną wdrożone do praktyki i będą wspierały rolników w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony uzyskiwanych plonów z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin.